Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (+ to) gây tai hại cho, có hại cho
  the harmful effects of smoking
  tác dụng tai hại của việc hút thuốc lá
  smoking is harmful to your health
  hút thuốc lá có hại cho sức khỏe của anh

  * Các từ tương tự:
  harmfully, harmfulness