Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (+to)
  [làm] chết người
  a fatal accident
  tai nạn chết người
  gây tai họa, tai hại
  his illness was fatal to our plans
  ông ta ốm làm tổn hại đến kế hoạch của chúng tôi
  a fatal mistake
  một lỗi lầm tai hại
  [có tính chất] định mệnh, không tránh được
  the fatal day
  cái ngày định mệnh không tránh được

  * Các từ tương tự:
  fatalise, fatalism, fatalist, fatalistic, fatality, fatalize, fatally, fatalness