Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fatalism /'feitlizəm/  

  • Danh từ
    thuyết định mệnh