Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unavoidable /,ʌnə'vɔidəbl/  

 • Tính từ
  không thể tránh, không thể trốn tránh
  unavoidable duties
  những nhiệm vụ không thể trốn tránh

  * Các từ tương tự:
  unavoidableness