Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

disastrous /di'zɑ:strəs/  /di'zæstrəs/

 • Tính từ
  tai họa, thảm hại
  disastrous floods
  trận lụt tai hại
  a defeat that was disastrous to the country
  một thất bại thật thảm hại cho đất nước

  * Các từ tương tự:
  disastrously