Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  dễ sợ, khủng khiếp
  a dreadful accident
  một tai nạn khủng khiếp
  xấu, rất khó chịu
  the noise was dreadful
  tiếng ồn rất khó chịu
  (khẩu ngữ) ghê gớm (dùng để nhấn mạnh)
  I'm afraid that it is all a dreadful mistake
  tôi e rằng đó là một sai lầm ghê gớm

  * Các từ tương tự:
  dreadfully, dreadfulness