Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dreadfulness /'dredflnis/  

  • Danh từ
    sự dễ sợ, sự khủng khiếp
    sự rất khó chịu
    (khẩu ngữ) sự ghê gớm