Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  làm thất kinh, kinh khủng
  an appalling cruelty
  sự tàn bạo kinh khủng
  (khẩu ngữ) rất tồi, tồi tệ
  an appalling food
  thức ăn rất tồi

  * Các từ tương tự:
  appallingly