Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  khủng khiếp
  a horrible crime
  một tội ác khủng khiếp
  (khẩu ngữ) hết sức khó chịu
  don't be so horrible [to me]
  đừng có khó chịu như thế đối với tôi

  * Các từ tương tự:
  horribleness