Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  làm khiếp sợ, kinh khủng, khủng khiếp
  a horrifying sight
  một cảnh làm khiếp sợ

  * Các từ tương tự:
  horrifyingly