Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

horrifyingly /'hɒrifaiηli/  

  • Phó từ
    [một cách] khủng khiếp