Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

intimidate /in'timideit/  

  • Động từ
    hăm dọa
    intimidate a witness into silence (into keeping quiet)
    hăm dọa người làm chứng bắt phải im miệng