Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

someone /'sʌmwʌn/  

  • Đại từ
    như somebody