Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Đại từ
  (cách viết khác someone)
  người nào đó, ai đó
  there's somebody at the door
  có ai đó ở ngoài cửa
  người quan trọng
  he thinks he's really somebody
  anh ta nghĩ rằng anh ta là người thực sự quan trọng