Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

luminary /'lu:minəri/  

  • Danh từ
    ngôi sao sáng, danh nhân
    thể sáng (như mặt trời, mặt trăng)