Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

superstar /'su:pəstɑ:[r]/  /'sju:pəstɑ:[r]/

  • Danh từ
    (khẩu ngữ)
    siêu sao
    siêu sao Hollywood