Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  nhân vật nổi tiếng
  những nhân vật nổi tiếng về sân khấu và màn bạc
  sự nổi tiếng, sự nổi danh

  * Các từ tương tự:
  celebrityhood