Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

prominence /'prɒminəns/  

 • Danh từ
  sự lồi lên; sự nhô ra
  sự nổi rõ
  sự nổi bật; sự quan rọng
  a young writer who has recently come to (into) prominence
  một nhà văn trẻ mới nổi [bật] lên
  vật lồi lên, vật nhô ra
  a small prominence in the middle of the level plain
  một chỗ lồi lên ở giữa miền đồng bằng bằng phẳng