Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stardom /'stɑ:dəm/  

  • Danh từ
    cương vị là minh tinh (màn bạc)