Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    uy tín, uy thế
    ông ta mất uy thế khi thiên hạ biết được vụ tai tiếng
    have prestige in the community
    có uy tín trong cộng đồng