Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  danh tiếng, tiếng tăm
  an artist of great renown
  một nghệ sĩ có tiếng tăm lớn

  * Các từ tương tự:
  renowned