Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    ánh sáng rực rỡ; sự rực rỡ huy hoàng
    (bóng) sự vẻ vang, sự lừng lẫy

    * Các từ tương tự:
    lustreless, lustreware