Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  tia sáng lóe lên; ánh phản chiếu
  the sudden gleam of a match in the darkness
  tia sáng lóe lên của một que diêm trong bóng tối
  the gleam of moonlight on the water
  ánh trăng phản chiếu trên mặt nước
  (nghĩa bóng) tia, chút
  một tia hy vọng trong một tình huống có vẻ như vô vọng
  Động từ
  ánh lên
  nó đánh bóng mặt bàn cho tới khi mặt bàn ánh lên
  đôi mắt con mèo ánh lên trong bóng tối

  * Các từ tương tự:
  gleaming, gleamy