Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (brilliancy)
    sự chói lọi, sự rực rỡ
    sự lỗi lạc, sự tài ba, sự xuất sắc