Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

illustriousness /i'lʌstreiəsnis/  

  • Danh từ
    tiếng tăm; sự nổi tiếng
    sự lừng lẫy, sự rạng rỡ, sự quang vinh