Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  danh tiếng, tiếng tăm
  win fame
  nổi tiếng, lừng danh
  người nhạc sĩ trẻ tuổi trở nên nổi tiếng nhanh chóng

  * Các từ tương tự:
  famed