Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

reputation /repjʊ'tei∫n/  

 • Danh từ
  tiếng (tốt hoặc xấu)
  have a reputation for laziness (for being lazy)
  có tiếng là lười
  this restaurant has a good reputation
  nhà hàng ăn này có tiếng là tốt