Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  địa vị (xã hội); danh tiếng
  a scientist of high standing
  nhà khoa học danh tiếng lớn
  khoảng thời gian (tồn tại)
  a friendship of long standing
  tình bạn lâu đời
  Tính từ
  thường trực; thường xuyên
  a standing army
  đội quân thường trực
  a standing committee
  ủy ban thường trực
  we have a standing invitationwe can visit them whenever we like
  chúng tôi có giấy mời thường xuyên, chúng tôi có thể đến thăm họ bất cứ lúc nào chúng tôi muốn
  (thể thao) ở thế đứng, không chạy lấy đà
  a standing jump
  cú nhảy không chạy lấy đà
  còn trên cây, chưa thu hoạch
  standing corn
  ngô còn trên cây, ngô chưa thu hoạch

  * Các từ tương tự:
  standing order, standing ovation, standing room, standing-crop