Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

vertical /'vɜ:tikl/  

 • Tính từ
  thẳng đứng, đứng
  vertical plane
  (toán học) mặt phẳng thẳng đứng
  the cliff was almost vertical
  vách đá hầu như thẳng đứng
  a vertical take-off aircraft
  máy bay lên thẳng
  Danh từ
  đường thẳng đứng

  * Các từ tương tự:
  Vertical equity, Vertical integration, Vertical merger, Vertical Phillips curve, verticality, vertically, verticalness