Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  thường; bình thường; thông thường
  the normal temperature of the body
  nhiệt độ bình thường của thân thể
  normal views
  quan điểm thông thường
  những người phạm tội các như thế là không bình thường (bị rối loạn trí óc hay bị xúc cảm mạnh…)
  Danh từ
  trạng thái bình thường; mức bình thường
  his temperature is above (below) normal
  nhiệt độ của nó trên (dưới) mức bình thường

  * Các từ tương tự:
  Normal cost pricing, Normal distribution, Normal equations, Normal good, Normal profits, Normal unemployment, Normal variable, normalcy, normality