Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

normality /nɔ:'mæliti/  

  • Danh từ
    trạng thái bình thường