Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Hàng hoá thông thường
    Là loại hàng hoá mà cầu đối với nó sẽ giảm đi khi thu nhập giảm xuống