Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  chính thống
  her ideas are very orthodox
  ý kiến của bà ta rất chính thống
  (tôn giáo) theo chính giáo
  orthodox Jews
  những người Do Thái chính giáo
  the orthodox Church
  (tôn giáo)(cách viết khác the Eastern Orthodox Church) /'ɔ:θədɒkst∫ɜ:t∫/
  Giáo hội chính giáo

  * Các từ tương tự:
  orthodoxy