Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (thuộc ngữ)
  đang thịnh hành, đang phổ biến
  prevailing fashion
  mốt đang thịnh hành
  thường thổi hơn cả (từ hướng nào đó, nói về gió)
  the prevailing wind here is from the south-east
  gió thường thổi hơn cả ở đây là gió đông nam

  * Các từ tương tự:
  prevailingly, prevailingness