Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  át, trội
  the dominant flavour in a dish
  mùi vị trội nhất ở một đĩa thức ăn
  brown eyes are dominant and blue eyes are recessive
  (sinh vật) mắt nâu là trội, mắt xanh là lặn (trong di truyền)
  Danh từ
  (âm nhạc) âm át
  (sinh vật) tính trội

  * Các từ tương tự:
  Dominant firm price leadership