Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  khẳng định; quả quyết
  an assertive young man
  một thanh niên quả quyết

  * Các từ tương tự:
  assertively, assertiveness