Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

primary /'praiməri/  /prai'meri/

 • Tính từ
  (thường, thuộc ngữ) nguyên thủy, đầu tiên
  in the primary stage of development
  trong giai đoạn phát triển đầu tiên
  primary causes
  nguyên nhân đầu tiên
  the primary meaning of a word
  nghĩa nguyên thủy (nghĩa gốc) của một từ
  (cách viết khác Primary) [thuộc đại] cổ sinh
  (thường thuộc ngữ) chính, chủ yếu, bậc nhất
  primary stress
  trọng âm chính
  (thuộc ngữ) [thuộc giáo dục] tiểu học
  primary teachers
  giáo viên tiểu học
  (cách viết khác primary election) (Mỹ)
  hội nghị chọn ứng cử viên (của một đảng)

  * Các từ tương tự:
  primary colour, Primary commodities, primary education, Primary goods, Primary market, Primary money, Primary of targeting, primary school, Primary securities