Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unadulterated /,ʌnə'dʌltəreitid/  

  • Tính từ
    không pha trộn, thuần khiết (thực phẩm)
    hoàn toàn, trọn vẹn
    unadulterated bliss
    niềm hạnh phúc trọn vẹn