Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  đầu, đầu tiên
  the initial letter of a word
  con chữ đầu của một từ
  my initial reaction was to refuse
  phản ứng đầu tiên của tôi là từ chối
  Danh từ
  con chữ đầu của một từ
  (số nhiều) con chữ đầu tiên
  được người ta biết đến với các con chữ đầu tiên GBS
  Động từ
  (-ll-, Mỹ -l-)
  ký tên viết tắt vào
  initial hereplease
  xin ký tên viết tắt vào chổ này này
  initial a treaty
  ký tên viết tắt vào một hiệp ước

  * Các từ tương tự:
  Initial claims series, initiale, initialer, initialization, initialize, initialler, initially, initialness, initialness