Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Initial claims series   

  • (Kinh tế) Nhóm người yêu cầu đầu tiên
    Báo cáo thống kê số người lần đầu tiên xin trợ cấp thất nghiệp ở Mỹ