Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    ký tên,viết tắt

    * Các từ tương tự:
    initialer