Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  ghi tên vào mặt sau (hối phiếu)
  ghi vào bằng lái (những vụ vi phạm luật lệ giao thông)
  ủng hộ; tán đồng
  ủng hộ ý kiến của ai
  mặc quảng cáo (mặc quần áo…của một nhà sản xuất y phục thể thao để quảng cáo cho quần áo ấy)

  * Các từ tương tự:
  endorsee, endorsement, endorser