Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

initialler /i'niʃələ/  

  • Danh từ
    người ký tắt; người viết tên tắt