Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

monogram /'mɒnəgræm/  

  • Danh từ
    chữ lồng tên

    * Các từ tương tự:
    monogrammed