Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

incipient /in'sipiənt/  

 • Tính từ
  mới chớm, mới phát
  incipient cancer
  ung thư mới chớm

  * Các từ tương tự:
  incipiently