Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inaugural /i'nɔ:gjʊrəl/  

  • Tính từ
    [thuộc lễ] nhậm chức, [thuộc lễ] khai mạc
    an inaugural meeting
    buổi họp khai mạc