Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

introductory /,intrə'dʌktəri/  

  • Tính từ
    mở đầu
    an introductory chapter
    chương mở đầu