Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

rudimentary /,ru:di'mentri/  

 • Tính từ
  thô sơ
  some breeds of dog have only rudimentary tails
  một vài giống chó chỉ có đuôi ở dạng thô sơ
  (xấu) sơ đẳng
  a rudimentary knowledge of mechanics
  kiến thức sơ đẳng về cơ học