Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (thuộc ngữ)
  nguyên thủy, ban sơ
  the loss of their primal innocence
  sự mất tính ngây thơ nguyên thủy
  chủ yếu, cơ bản; quan trọng nhất
  of primal importance
  quan trọng nhất

  * Các từ tương tự:
  primality