Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

primordial /prai'mɔ:diəl/  

 • Tính từ
  (thuộc ngữ)
  ban sơ, đầu tiên
  primordial state
  tình trạng ban sơ (lúc vũ trụ mới hình thành…)

  * Các từ tương tự:
  primordiality, primordializm, primordially